Jak na to? Poradíme!

...provedeme Vás geodetickými službami.

Prodávam/kupuji pozemek

Při koupi nebo prodeji pozemku se neobejdete bez geodeta, pokud se jedná o koupi nebo prodej části parcely. V takovém případě musí být neoddělitelnou součástí kupní smlouvy i geometrický plán pro rozdělení pozemku, který navrhne nový stav vlastnických vztahů v souladu s kupní smlouvou.

Pro vyhotovení takového geometrického plánu je třeba, aby se kupující s prodávajícím dohodli na svých záměrech a sdělili nám svoje požadavky na budoucí rozdělení pozemku. Doporučujeme, aby vlastníci pozemků, které jsou dotčené dělením a scelením, zažádali u místně příslušného stavebního úřadu o Souhlas s dělením a scelením pozemku, bez kterého není možné jakýkoli geometrický plán pro rozdělení nebo změnu hranic pozemku zapsat do KN. Další postup pak záleží na zadání zakázky. Může se jednat o dvě varianty:

Vlastníci ví, kudy povede nová hranice pozemku

V takovém případě zaměříme průběh nové hranice, na kterém se obě strany dohodly, případně hranice osadíme hraničními znaky. Vyhotovíme geometrický plán, ve kterém dostanou nové pozemky nová parcelní čísla, a vypočteme jejich výměry.

Vlastníci ví, jakou výměru chtějí prodat/koupit

V tomto případě vyprojektujeme průběh nové hranice předem, aby výsledná výměra nových pozemků odpovídala požadavkům klienta, a tuto novou hranici vytyčíme a označíme v terénu. Následně opět vyhotovíme příslušný geometrický plán.

Geometrický plán není třeba vyhotovit, pokud je předmětem prodeje celá parcela. Nicméně podle známého pořekadla „Nekupuj zajíce v pytli“ doporučujeme našim klientům, aby si nechali před transakcí pozemek vytyčit, aby se obě strany mohli v terénu seznámit s průběhem hranic pozemku a předešli tak případným sporům se sousedy.

Chci stavět dům

Pokud máte pozemek, na kterém byste rádi postavili stavbu, bývá jedním z prvních kroků zaměření pozemku pro potřeby zhotovení projektu stavby.

Tento úkon se označuje různě:

 • zaměření pro projekt
 • zaměření polohopisu a výškopisu
 • zhotovení účelové mapy

Jedná se vždy o jednu a tutéž činnost, jejímž výstupem je digitální mapa obsahující polohopis a výškopis daného pozemku, tj. výškové poměry pozemku, objekty a stavby, inženýrské sítě, a doplněná o aktuální stav katastrální mapy podle požadavků projektanta.

Součástí těchto prací může být i vyšetření a označení vlastnických hranic pozemků, pokud nejsou v terénu patrné. Správná znalost průběhu hranice pozemku je nezbytná pro správné vyprojektování prostorové polohy nové stavby – viz Hranice pozemku.

Než začnu stavět

Pokud máte hotový projekt stavby a chcete ji začít realizovat, jedním z prvních osob, kdo se objeví na stavbě, je zase geodet. Stavební zákon vyžaduje, aby před zahájení výstavby byla prostorová poloha každé stavby vytyčena v terénu odborně způsobilou osobou.
Tímto úkonem Vám v terénu vyznačíme polohu Vaší budoucí stavby podle dodaného projektu. Můžeme Vám vyznačit přímo rohy stavby nebo Vám vyznačíme osy stavby na lavičky v okolí.

Po domluvě vyznačíme vhodně výškovou úroveň stavby, buď jako + 0.00 nebo zaměříme vztažnou nebo nadmořskou výšku vhodného bodu v okolí.

Pro stavební úřad vyhotovíme protokol o vytyčení stavby. Následně můžeme vytyčit nebo zkontrolovat přímo ve výkopu základy stavby nebo založení zdí, pilot atd.

Než začnu stavět

Dříve velmi časté zaměřování rozestavěných budov a jejich zápis do KN skončilo s novým občanským zákoníkem, neboť nyní je až na jisté výjimky vždy stavba součástí pozemku a tato nutnost tedy odpadla. Stavby se nyní zaměřují až jako dokončené bez ohledu na to, zda pozemek (se stavbou nebo bez) je nebo není zástavní jistinou.

Na druhou stranu ale velmi často dochází při zpracování žádostí o hypoteční úvěr nebo refinancování k tomu, že se při zpracování odhadu ceny nemovitostí přijde na to, že stavba není v katastrální mapě správně vyznačena, protože v minulosti došlo k její přestavbě a ta se buď nezkolaudovala nebo nezaměřila a nezapsala do KN. Tento rozpor mezi skutečností a evidencí v KN bývá na překážku a je třeba jej urychleně dát do pořádku. Pokud změny nebyli zkolaudovány, je třeba tak dodatečně učinit. K tomuto účelu vám stavbu rádi zaměříme, zhotovíme geometrický plán pro změnu obvodu budovy a zajistíme i passport stavby, pokud je třeba.

Kolaudace

I když dnes již u běžných menších staveb do 150m zastavěné plochy tj. běžně rodinných domů, garáží apod. klasické kolaudační řízení neprobíhá, je geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru stále nezbytnou dokumentací dokončené stavby pro stavební úřad a podkladem pro zápis budovy do katastru nemovitostí.

Pokud je třeba, zaměříme i různé inženýrské sítě a zhotovíme geodetickou část dokumentace skutečného provedení jak samotné stavby, tak inženýrských sítí.

Zaměření přípojek

Zaměřujeme přípojky i celé inženýrské sítě jak pro potřeby stavebního úřadu a správců technických sítí, tak pro zřízení věcných břemen pro uložení a provozování těchto sítí, pokud vedou přes pozemky cizích vlastníků.

Věcná břemena

Věcné břemeno je právo vyznačované v katastru nemovitostí, které zavazuje vlastníka pozemku strpět nějakou činnost na svém pozemku vůči oprávněnému z věcného břemene. Pokud se takové omezení týká pouze části pozemku a ne celé parcely, pak je za tímto účelem nutné dotčenou část vymezit v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.

Potřebujete se někudy dostat na svůj pozemek, který není přístupný z veřejné komunikace?

Jestliže se dohodnete se sousedem na přístupové cestě na Váš pozemek, je dobré toto právo smluvně ošetřit a zapsat do katastru.

Inženýrské sítě – vedou přes váš pozemek? Nebo naopak vaše síť nebo přípojka vede přes cizí?

V dnešní době nejčastější případ věcného břemene. Tuto síť pro Vás zaměříme a podle vašich instrukcí v souladu se smlouvou připravíme geometrický plán.
Jelikož délky nebo výměry částí pozemků dotčených věcným břemenem se v g.p. neuvádějí, vyčíslíme Vám tyto hodnoty na samostatný protokol.

Hranice pozemku

Nejlepší a jediná správná poloha vlastnické hranice pozemku je taková, na které se shodnou vlastníci sousedících pozemků v terénu!

Pokud nevíte, kudy vlastnická hranice Vašeho pozemku probíhá, provedeme pro Vás vytyčení této vlastnické hranice v terénu podle toho, jak je evidovaná v katastru nemovitostí v katastrální mapě, případně v mapách původních pozemkových evidencí, pokud se jedná o pozemek vedený dosud zjednodušeným způsobem. Jelikož historický vývoj našeho katastru nemovitostí byl velice různorodý, existuje mnoho různých typů katastrálních map s velice rozdílnou kvalitou a přesností. Nejpřesnější digitální katastrální mapy pokrývají pouze zlomek území našeho státu. Většina katastrálních území je stále vedena na papírových mapách s původem v 19.století a ani probíhající digitalizace na tomto stavu nic nezlepší. Jestliže chcete mít jistotu, nechte si od nás Váš pozemek vytyčit!

Pro Vás jako naše klienty to znamená pouze objednat vytyčení vámi požadované hranice. My poté hranici vytyčíme s využitím veškerých dostupných podkladů, v souladu s vyhláškou č.357/2013 Sb. prokazatelně pozveme všechny dotčené sousední vlastníky, průběh vytyčené hranice ukážeme v terénu, vyřešíme případné námitky. Lomové body označíme hraničními znaky. Vyhotovíme protokol o vytyčení, jehož kopii dostane každý dotčený vlastník poštou i když se nezúčastnil jednání v terénu. Pokud se vlastnící dohodnou, vyhotovíme Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice a příslušný geometrický plán za účelem zpřesnění hranice v katastru nemovitostí. Veškerou dokumentaci o vytyčení předáme do dokumentace katastrálního úřadu. Vytyčení pozemku je komplexní činnost a v závislosti na kvalitě katastrální mapy je i její průběh a náročnost velice rozdílná.

Vaši danou situaci s Vámi nejlépe vyřešíme telefonicky nebo při osobním setkání a navrhneme pro Vás to nejlepší řešení s ohledem na finanční a časovou náročnost.

Další informace k tématice vytyčení s zpřesnění vlastnické hranice najdete v tomto letáku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke stažení.

o společnosti

Naše firma vznikla v roce 2011 s cílem poskytovat geodetické práce v okrese Blansko. Z původně jednočlenného uskupení se rozrostla na tým vysokoškolsky vzdělaných zeměměřických inženýrů a svoje služby rozšířila na celou Jižní Moravu.

Do spectra našich činností, služeb a produktů patří zejména tyto:

 • Geometrický plán
 • Vytyčení hranice pozemku
 • Reální dělení pozemku
 • Vytyčení stavby
 • Zaměření stavby
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení
 • Věcné břemeno
 • Zaměření přípojky / inženýrské site
 • Účelová mapa
 • Podklad pro projekt stavby

Naše služby

...provedeme Vás geodetickými službami.

Geometrický plán

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí) podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je­li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy ­ je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí, zobrazuje­li se změna do katastrální mapy. Geometrický plán se vyhotovuje nejčastěji k těmto účelům:

Pro vyznačení obvodu budovy nebo pro změnu obvodu budovy

Geometrický plán je v tomto případě nezbytnou součástí dokumentace dokončené stavby k získání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby od stavebního úřadu.
V případě změny obvodu budovy se jedná většinou o přístavby nebo o dodatečné zaměření dříve provedených stavebních úprav, kdy obvod budovy neodpovídá zákresu v katastrální mapě.

Termín vyhotovení: cca 2 týdny
Cena: cca od 4000,­ Kč

Pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice

Takovýto geometrický plán je nedílnou součástí smlouvy (kupní, darovací, atd.), kterou dochází k převodu vlastnictví části dosavadního pozemku. V případě rozdělení pozemku dochází k reálnému rozdělení pozemku na 2 nebo více částí. Nové díly dostávají nová parcelní čísla současně se změnou vlastníka. V případě změny hranice pozemku se pouze změní hranice převedením jednoho nebo více dílů z jednoho pozemku do druhého. Převáděný díl pozemku je pak pouze pro účel převodu v plánu označen písmenem malé abecedy.

Termín vyhotovení: 2 až 3 týdny
Cena: cca od 4200,­ Kč

Pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku

Pokud je v katastru nemovitostí třeba vyznačit právo odpovídající věcnému břemeni, které se vztahuje pouze na část pozemku, je opět třeba nechat si k tomuto účelu vyhotovit geometrický plán, který je přílohou smlouvy o věcném břemeni.

Typickým příkladem je např. právo chůze nebo jízdy na části pozemku, kdy oprávněný z věcného břemene má právo užívat část cizího pozemku k přístupu na pozemek svůj apod.

Další velkou skupinou věcných břemen jsou věcná břemena pro uložení a provozování inženýrských sítí. Podle současné právní úpravy veškeré nově zbudované přípojky inženýrských sítí k hlavním řadům zůstávají v majetku vlastníka připojené stavby a ten, pokud má tuto přípojku na cizím pozemku, by si měl toto právně ošetřit ­ věcným břemenem. Jedná se zejména o kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky plynu.

Termín vyhotovení: cca 2 týdny
Cena: cca od 3500,­ Kč

Pro doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci do KN

Pozůstatkem evidence vlastnictví pozemků z doby socialismu jsou bohužel pozemky vedené ve zjednodušené evidenci ­ to jsou takové, které nejsou zobrazeny v katastrální mapě, ale pouze na mapách bývalých pozemkových evidencí ­ Pozemkového katastru (PK), Evidence nemovitostí (EN) nebo Grafické příděly (GP). Pokud je třeba vytyčit hranice takového pozemku, je takřka nutností vyhotovit geom. plán pro jeho doplnění do KN, aby byly jeho hranice zobrazeny v katastrální mapě. Součástí je předání a projednání vytyčených hranic se sousedními vlastníky.

Termín vyhotovení: cca 3 až 4 týdny
Cena: od 5500,­ Kč

Uvedené ceny jsou orientační – na cenu vyhotovení geometrického plánu má vliv mnoho faktorů. Pro přesnější kalkulaci nás prosím vždy kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

Vytyčení vlastnické hranice pozemku je technický úkon, kterým geodet v terénu vyznačí polohu a tvar hranice pozemku podle katastrální mapy, případně podle jiných dostupných podkladů, pokud jsou přesnější. Vytyčení hranic pozemku je doporučeno zejména v těchto případech:

 • před zahájením jakékoli stavby na pozemku, kdy je třeba přesně znát hranice pozemku
 • při koupi pozemku, abyste nekupovali “zajíce v pytli”
 • pro předcházení sporům se sousedy o hranice pozemků

Kvalita (přesnost) vytyčení je do značné míry závislá na dostupných podkladech a druhu katastrální mapy v dané lokalitě. Vytyčení v katastrálních územích s digitální nebo číselnou mapou, bývá většinou bezproblémové. V oblastech s mapou analogovou (papírovou) nebo s mapou digitalizovanou (převedenou z papírové podoby do počítačové) bývá pracnější a časově náročnější.

Vytyčené lomové body jsou v terénu stabilizovány podle přání zákazníka hraničním znakem z plastu (geoharponem), ocelovou trubkou, hřebem nebo jinou vhodnou trvalou stabilizací.

Pro termín vyhotovení a cenu nás prosím vždy kontaktujte alespoň emailem. Ozveme se Vám zpět a cenu stanovíme podle Vámi podaných informací.

Zaměření pro projekt

Účelová mapa, Podklad pro projekt (Polohopis, Výškopis) se zpravidla vyhotovuje pro potřeby projektanta při přípravě a projektování staveb.

Podklad pro projekt je účelová mapa obsahující zákres polohopisu ­ druhy povrchů, stavby, budovy, oplocení, stromy, nadzemní i podzemní inženýrské sítě (vedení NN a VN, vodovod, kanalizace, plynovod, atd.) a výškopisu ­ výškově zaměřené body pro vytvoření 3D modelu daného území s výškovými kótami, popřípadě doplněné vrstevnicemi nebo technickými šrafami. Oboje může být doplněno i zákresem katastrální mapy. Jednotlivé prvky polohopisu a podrobnost jsou volené na základě požadavku zákazníka.

Předávaná dokumentace obsahuje technickou zprávu, seznam souřadnic v souřadnicovém systému S­JTSK a výškovém systému BpV, tisk účelové mapy v požadovaném měřítku a CD s digitálními soubory. Mapy jsou zpracovány ve vektorových formátech DGN pro Microstation a DXF a DWG pro Autocad, doplnění o seznamy souřadnic nebo soubory povinných spojnic.

Termín vyhotovení: u malých rozsahů např. pro projekt RD do 5 dnů
Cena: cca od 2500,­ Kč pro projekt RD
U větších zakázek jsou ceny individuální, prosím kontaktujte nás!

Inženýrská geodézie

Pod tímto pojmem se ukrývá celá řada činností, které souvisí s přípravou, projektováním a prováděním staveb.

K přípravě a projektování:

 • účelové mapy
 • záborové elaboráty

Před zahájením stavby:

 • Vytyčení staveniště
 • Vytyčení prostorové polohy stavby
 • Zbudování vytyčovací sítě stavby

Během výstavby:

 • Podrobné vytyčení stavebních prvků
 • Kontrolní měření
 • Měření kubatur při zemních pracech

Během výstavby:

 • Zaměření skutečného provedení
 • Vyhotovení dokumentace skutečného provedení

Vytyčování staveb

Vytyčené prostorové polohy stavby

Důležitý úkon předcházející vlastnímu zahájení stavby, kdy se v terénu podle projektu vyznačí rohy budoucí stavby s ohledem na odstupy od sousedních pozemků a případně i výška + 0.000 stavby. Protokol od tohoto vytyčení je většinou vyžadován stavebním úřadem jakou součást dokumentace provedené stavby. Vytyčení v terénu provádíme vždy podle požadavků zákazníka a to buď vyznačením rohů nebo jiných významných bodů stavby do terénu, případně i vytyčením výšek a stavebních os na stavební lavičky. Termín vyhotovení: běžně 1 až 2 dny
Cena: cca od 2000,­ Kč

Podrobné vytyčení na stavbách, vytyčovací sítě

Podrobné polohové i výškové vytyčení stavebních prvků, vytyčení pro pokládku inženýrských sítí. Pokud je třeba, tak zbudování vytyčovací sítě stavby.

Zaměření stavby

Jedná se o zaměření a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení jakékoli stavby. Mohou to být budovy, ať už určené pro bydlení, rekreaci či pro výrobu neb technickou infrastrukturu, zaměření skutečného provedení inženýrských sítí nebo komunikací. Patří sem i kontrolní měření staveb během výstavby. Výsledkem takovéto zeměměřické činnosti je geodetická dokumentace skutečného provedení, která obsahuje výkres s vyznačením zaměřovaných objektů v situaci podle specifických požadavků zákazníka a účelu, pro který se daná dokumentace zhotovuje. Např. vyznačení skutečných odstupů od hranic pozemku, pokud se jedná o stavbu, která před zahájením nebyla řádně vytyčena, nebo kde jsou pochybnosti, zda yl dodržen projekt. Dále např. zaměření a zákres do snímku katastrální mapy staveb, které nejsou předmětem zobrazení v katastrální mapě apod.

Samozřejmě u staveb, které jsou předmětem zobrazení v katastrální mapě, vyhotovíme pro tento účel geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy.

Poradenství v KN

Potřebujete­li pomoci se úkony, které souvisejí s vkladem práva do katastru, se zápisem geometrických plánů nebo máte­li dotaz na naši činnost, neváhejte se na nás obrátit.

Pomůžeme nebo poradíme s:

 • Vkladem nebo záznamem do katastru
 • Sepsáním patřičných smluv a obstaráme potřebné dokumenty (ocenění pozemku apod.)
 • Vysvětlíme sled prací při stavbách
 • Poradíme jak řešit spory o vlastnické hranice pozemků

kontaktní informace

GEODEZIE PLCH s.r.o.

Dolní Lhota 4
678 01 Blansko

souřadnice pro navigaci GPS:
49.3852139 N, 16.6318178 E

IČO: 05065941
DIČ: CZ05065941

Ing. Přemysl Plch

úředně oprávněný zeměměřický inženýr
jednatel, objednávky prací
mobil: +420 608 634 155
email: plch@geodezieplch.cz

Oddělení katastru nemovitostí a geometrických plánů:

Ing. Klára Chalupková
mobil: +420 703 142 950
email: chalupkova@geodezieplch.cz

Ing. Bc. Lenka Sedláková
mobil: +420 605 852 231
email: sedlakova@geodezieplch.cz

Oddělení inženýrské geodézie a staveb:

Ing. Jan Dostál
mobil: +420 703 142 951
email: dostal@geodezieplch.cz

Jaroslav Mühlbacher
mobil: +420 730 892 263
email: muhlbacher@geodezieplch.cz

QR kód (vCard):

QR code(vCard)